Karma in its effect on character ( વ્યકિતત્વના નિર્માણ પર કર્મની અસર)

vevekanand9

The word Karma is derived from the Sanskrit Kri, to do; all action is Karma. Technically, this word also means the effects of actions. In connection with metaphysics(તત્ત્વમીમાંસા), it sometimes means the effects, of which our past actions were the causes. But in Karma-Yoga we have simply to do with the word Karma as meaning work. The goal of mankind is knowledge. That is the one ideal placed before us by Eastern philosophy. Pleasure(આનંદ) is not the goal of man, but knowledge(જ્ઞાન). Pleasure and happiness(સુખ) come to an end. It is a mistake to suppose that pleasure is the goal. The cause of all the miseries(દુઃખો) we have in the world is that men foolishly think pleasure to be the ideal to strive for. (મૂર્ખ માણસ માટે આનંદ માટે લડવું આદર્શ હોઇ છે.) After a time man finds that it is not happiness, but knowledge, towards which he is going, and that both pleasure and pain are great teachers, and that he learns as much from evil as from good.(તે ખરાબ અને સારા બંને માંથી જ શીખે છે.) As pleasure and pain pass before his soul they have upon it different pictures, and the result of these combined impressions is what is called man’s “character”. If you take the character of any man, it really is but the aggregate of tendencies(એકંદરે વૃત્તિઓ ), the sum total of the bent of his mind(તેમના મનનું વલણ); you will find that misery(દુઃખ) and happiness are equal factors in the formation of that character. Good and evil have an equal share in moulding character, and in some instances misery is a greater teacher than happiness. In studying the great characters the world has produced, I dare say, in the vast majority of cases, it would be found that it was misery that taught more than happiness, it was poverty that taught more than wealth, it was blows that brought out their inner fire more than praise.(સારા વ્યકિતત્વના નિમાઁણ માટે વખાણ કરતાં આંતરિક પીડા વધુ લાભદાયક બનશે.)
[Ref :http://www.vivekananda.net/BooksByS…/KarmaYoga/chapter1.html]

કર્મ સંસ્કૃત Kri પરથી ઉતરી આવ્યું છે શબ્દ છે, કરવું; બધી ક્રિયા કર્મ છે.કર્મ એટલે ક્રિયાઓની અસર.તાત્વિક દ્રષ્ટિએ આપણી ભૂતકાળની ક્રિયાઓ વર્તમાનનું કારણ બને છે.પરંતુ કર્મયોગના અર્થમાં કર્મ એટલે ફક્ત કામ કરવાનું હોય છે.માનવજાતનું ધ્યેય જ્ઞાન છે,જે વેદિક તત્વજ્ઞાન દ્વારા અાપણી સામે મૂકવામાં આવેલ એક આદર્શ છે.આનંદ માણસનો ધ્યેય નથી, પરંતુ ખરું તો જ્ઞાન છે.આનંદ અને સુખ અંતમાં આવે છે.આનંદ ધ્યેય છે એમ ધારવું એ એક ભૂલ છે.વિશ્વમાં તમામ દુઃખોનું કારણ મૂર્ખ માણસોનો આનંદ માટેનો સંઘર્ષ છે.એક સમય પછી માણસને સમજાય છે કે જે સુખ નથી તે શોધે છે,પરંતુ જ્ઞાન છે,જે તરફ તે જઇ રહયો છે,અને આનંદ અને પીડા બંને મહાન શિક્ષકો છે, કે જે ખરાબ અને સારા બંને માંથી જ શીખવે છે.જેમ જેમ આનંદ અને પીડા તેમના આત્મા પાસેથી પસાર થાય તેમ તેઓ તેને અલગ અલગ ચિત્રો રુપે અનુંભવ કરે છે અને આ સંયુક્ત છાપનું પરિણામ માણસનું “ચરીત્ર “(વ્યક્તિત્વ) કહેવાય છે. જો તમે કોઇ માણસનું વ્યક્તિત્વ જોતા હો તો,તે ખરેખર એકંદરે વૃત્તિઓના સંયોજન દ્વારા બનેલ તેમના મનનું વલણ છે.તમે જોશો કે દુઃખ અને સુખ બંને જે તે “ચરીત્ર “(વ્યક્તિત્વ) ની રચના માટે સમાન પરિબળો છે,સારા અને અનિષ્ટની ઢળાઈ “ચરીત્ર “(વ્યક્તિત્વ) ની રચના માટે સમાન પરિબળો છે,અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં દુઃખ સુખ કરતાં વધારે સારો શિક્ષક છે.વિશ્વમાં નિર્માણ પામેલ મહાન “ચરીત્ર “(વ્યક્તિત્વ)ના અભ્યાસ માં,હું કહું છું કે,સુખ કરતા દુઃખને કારણે વધુ મહાન “ચરીત્રો ” કે વ્યક્તિત્વો નિર્માણ પામેલ છે.સારા વ્યકિતત્વના નિર્માણ માટે વખાણ કરતાં આંતરિક પીડા વધુ લાભદાયક બને છે,સમૃદ્ધિ કરતાં ગરીબાઇ ચોકકસ વધુ સારા વ્યકિતત્વનું નિર્માણ કરે છે.

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: