કહેવું ઘણું… ધણું… છે.

Download

કહેવું ઘણું… ધણું… છે……
બોલી શકાય નહીં…..
બોલી યા વિના એ કંઈ દે….
શું એવું ના થાય કંઇ…..

 

Advertisements

Leave a Reply