રામનામ થી પથ્થર પણ તરે..!

Rama_Rama_Rameti_mantra_large

 

રામનામ થી પથ્થર પણ તરી જાય છે…રામનામ પાટા ઉપર ગાડી દોડી જાય છે….

 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥

The life story of Sri Rama has a vast expanse.

Recitation of each and every word is capable of destroying even the greatest sins.

श्री राम की जीवन कहानी का  विशाल है

प्रत्येक शब्द का पाठ भी सबसे बड़ा पापों को नष्ट करने में सक्षम है

રામનામ જ સાચું છે અને રામનામ થી પથ્થર પર તરી શકે છે પણ આ વાત ઊપર ખુદ ને જ ભરોસો નથી હોતો
રામાયણ મા કહ્યું ગયુ છે કે વાનરો એ રામ નામ અંકિત પથ્થરો દરિયા મા નાખ્યા અને તે પથ્થરો તર્યા પણ તે રામ નામ લખવાથી નહિ પણ તે વાનરો ની શ્રદ્ધા અતુટ હતી એટલે તે શ્રદ્ધા થી ચમત્કાર નુ સર્જન થયું

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: