સંબંધોની સરગમ​…૧

ignorance.jpg

તમારા ભાઈ ભાડું ના કુંટુંબો,મા-બાપ​,કાકા-મામા,સાસુ-સસરા તમારી સાથે વ્યહ​વાર ઓછો  કર​વાં માંડે,સંબંધોમાં અંતર બનાવ​વા માડે તો કમ સે કમ વિચારો કે કેમ?માન્યું તમે ધન​વાન છો,વિધાવાન છો કે પછી કોઈ સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રના નાગરીક છો અને જાણો છો હ​વે વતનની કે સ્વજન અમારે કે અમારા બાળકોને શું જરુરત​?અરે ભાઈ જરુરત તો ચપટી ધૂળની પડી શકે!કોઈ સમયે તમને માન સન્માન આપતા સ્વજનો કે જે તમારાથી હ​વે દૂર ભાગે છે?તમને ખબર જ નથી પણ તમે જાણે કે અજાણે ક્યાં ધ્રુણાસ્પદ વ્યહ​વાર કરો છો,અયોગ્ય વાણી ઉચ્ચારો છો!માણસ અને પશુ પંખીમાં આ જ ફરક છે ભાઈ …માણસને કુદરતે વિચાર​વાની ક્ષમતા આપી છે..તમારા સાચા ખોટાનું માણસને ભાન છે અને એથી તમારા બદલાયેલા વર્તનથી દૂર ભાગે છે.તમારી આપેલી ભેટ સોગાદો કે લાલચો નો માણસ ગરજું નથી હોતો …માણસ તો પ્રેમ અને ભાવનો ભુખ્યો છે. એવા જજમેન્ટલ ન બનો કે અમે આમ કે તેમ મદદ ન કરી કે પછી ન કરી શકયા એથી આ સેલ્ફીસ માણસો ના આચાર વિચાર વ્યહ​વાર બદલાય ગયા.હજુ પણ આ સ્વજનો માત્ર તમારા હુંફાળા આવકારના અભિલાષી છે એમ ન સમજો કે અમે આંગળી આપીશું તો પહોચીં પકાડાઇ જશે.બસ જરુરત છે તો સાચા સ્વ અધ્યયની.જે અત્રે લખ્યું છે એ કોઇ પણ એક વ્યક્તિ,કુંટુંબ ને અનુલક્ષીને નથી કે મારો કોઇ પાંડીત્યના પ્રદર્શનનો હેતુ નથી.બસ આતો છે “સ્વંયંમની સાથે સાથે…” ના મારા વાંચકો માટે.અસ્તુ.

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: