એકડે એક પાપડ શેક

EkdeEk

એકડે એક પાપડ શેક,

બગડે બે મણકા લે.

ત્રગડે ત્રણ ઝટપટ ગણ,

ચોગડે ચાર લગાડો નહિ વાર.

પાંચડે પાંચ ચોપડી વાંચ,

છગડે છ રડશો ન,

સાતડે સાત સાંભળો વાત,

આઠડે આઠ ભણો પાઠ,

નવડે નવ બોલો સૌ,

એકડે મીંડે દશ,

હસ ભાઈ હસ.

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: