AMFI Registered Mutual Fund Distributor @NJGroup

મેષ રાશી મુજબ નામાવલી – લ

Baby Boy
1 લોકેશ 2 લેખરાજ
3 લીનેશ 4 લીંબા
5 લુકમાન 6 લતીફ
7 લવ 8 લવ્ય
9 લવજી 10 લક્ષ
11 લક્ષીત 12 લક્ષ્ય
13 લક્ષિત 14 લકધીર
15 લકકીરાજ 16 લાવણ્ય
17 લાલુરામ 18 લાલજી
19 લાખન 20 લલીત
21 લખન 22 લખમણ
Baby Girl
1 લેની 2 લીના
3 લીઓના 4 લીઝા
5 લુણા 6 લુબેતા
7 લુબનાહ 8 લુગના
9 લિલુફા 10 લતા
11 લબ્ધી 12 લક્ષી
13 લક્ષ્મી 14 લાધીકા
15 લામીયા 16 લાવન્યા
17 લાઇબા 18 લાજમીન
19 લજ્જા 20

 

Leave a Reply

Shopping cart

0

No products in the cart.

%d bloggers like this: