100% Original Guarantee For All Products

Maha Mrityunjaya Mantra

ॐ त्रयम्बकं यजामहे  सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् म्रुत्योर्मुक्षिय मामृतात्   The great mantra dedicated to Shiva as Mrityunjaya is found…

Read More

તમારા બાળકની ફિંગરપ્રિન્ટનું રહસ્ય?The secret of your child’s fingerprint?

માતાના ગર્ભની શરૂઆતથી વ્યક્તિત્વ જાણી શકાય છે,ડરમેટોગ્લાફીક્સ(dermatoglyphics )​,અર્થાત ફિંગરપ્રિન્ટના અભ્યાસ દ્રારા. આદિકાળથી ચાલી આવેલ આ એક વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિ છે,જેનું નામકરણ…

Read More

Bhagavad Gita-Chapter 18, Verse 66

मूल श्लोकः सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।18.66।। Pronunciation: Sarva Dharman Parithyajya Mamekam Saranam Vraja Aham Tva…

Read More

Shopping cart

0

No products in the cart.