માત્ર તમારો વિશ્વાસ ખુટે છે…!

મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું,વ્યથિત સ્વર અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું, “કેશ​વ​! શું તમને એવું લાગે છે?તમે ધાર્યુ હોત તો મહાસંહાર ટાળી શકાયો હોત​!”. શ્રીકૃષ્ણ એ જ માર્મિક સ્મિત સાથે જ​વાબ આપ્યો,”નિ:સંદેહ​.” અર્જુન,”તો પછી તમે એ અહિંસક માર્ગ કેમ ન અપનાવ્યો?” શ્રીકૃષ્ણ એ જ માર્મિક સ્મિત સાથે,”પાર્થ​,હું તને એ પહેલા એક પ્રશ્ન કરી શકું?”   અર્જુને હકારમાં માથું…

Read more માત્ર તમારો વિશ્વાસ ખુટે છે…!

Who or what are we–exactly?

Indeed, that is a question we all should ask ourselves – constantly.These are my nose, ,eyes,legs which assist me to do my daily work like eyes to see, legs to walk etc.But Who am I..?There is something which is above from our rational thinking , rational thinking has limits and to answer such questions we…

Read more Who or what are we–exactly?

How to get access to the WhatsApp business API to start developing?

To get access to the WhatsApp business API to start developing,please read each of these before performing an installation. Getting Started — Quick outline of how to get started and next steps Network Requirements — Network requirements necessary for the WhatsApp Business API client to connect to WhatsApp servers Phone Number — Verify and register your business’s phone…

Read more How to get access to the WhatsApp business API to start developing?

What can you do with the WhatsApp Business API?

The newly launched WhatsApp Business API provides developers with compelling capabilities to integrate WhatsApp as a communication and transaction layer for interacting with their users. Customer Support: Through WhatsApp, customers can initiate conversations and ask for support regarding purchase details, delivery updates, etc. If designed and architectured well, you can seamlessly connect your existing CRM tools such as…

Read more What can you do with the WhatsApp Business API?