ચંદની પડવો : વાતનું વતેશર

મમ્મી ભારે જિદ્દી.હું પણ એટલો જ ભારે જિદ્દી.આખરે તો તેનો જ દિકરોને.આ વાત આજે યાદ આવી,કારણ કે આજે મમ્મી વગર પહેલો ચંદની પડ​વો છે.સામાન્ય રીતે જિદ્દ છોડી  દેવાને બદલે અમે બંને અક્કડ વલણ અખત્યાર કરતાં હોય.આ વાત ૧૯૮૬ની ,એટલે આશરે ૩૦ વર્ષ પહેલાના ચંદની પડ​વાની છે.ચંદની પડવો એટલે દેશ-દુનિયાના બાકી બધા મહત્વનાં મુદ્દાઓ બાજુએ રાખીને…

Read more ચંદની પડવો : વાતનું વતેશર

America’s Top Colleges

To study at university in the USA you need an F-1 (non-immigrant) student visa. You should plan well ahead to make sure that your visa is issued prior to your date of departure to the United States.To find reputed college in USA is one the most important task for student and parent,both.People who are interested…

Read more America’s Top Colleges

Biotechnology Engineering : Very good scope for biology students

Students who cleared Std XII need not despair if they haven’t got through engineering or medical entrance examination. A lucrative career awaits students in the field of biotechnology – technology based on biology which harnesses cellular and biomolecular processes to develop techniques and products that help improve our lives and the health of our planet.…

Read more Biotechnology Engineering : Very good scope for biology students

Next Billionaire Awaited : Computer Programming Genius Adam D’Angelo

When computer nerds rushing towards getting job at company like Facebook,Adam D’Angelo quit his job as Facebook’s CTO   in 2008. It was, after all, his second time leaving Facebook, the hottest company in Silicon Valley.Adam D’Angelo is the chief executive officer and co-founder of Quora, an online knowledge market based in Mountain View, California. He…

Read more Next Billionaire Awaited : Computer Programming Genius Adam D’Angelo